phương pháp điều chỉnh khoảng cách giữa các từ, dòng văn bản trong CorelDRAW

Điều chỉnh khoảng cách giữa các từ thường được sử dụng khi tạo áp phích [...]